Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Referater-2017

Referat / beslutnings protokollat

Vedr. Menighedsrådsmøde d. 25. januar, 2017

Deltagere:                          Fraværende: Ingen

Åbent møde:                      Det afgående menighedsråd

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev godkendt og underskrevet. Else er også medlem af aktivitetsudvalget.

 

 1. Kurser for menighedsrådsmedlemmer: Landsforeningen / provstiet udbyder normalt kurser for menighedsrådsmedlemmer i forbindelse med valg til menighedsrådene. Der er pt ikke meldt kurser ud men man kan holde sig orienteret på DAP’en (Den digitale arbejdsplads) og tilmelde sig relevante kurser. Især kurser vedr. brug af DAP’en kan være nyttige.

 

 1. : Tildeling af rettigheder i DAP’en: De tildelte rettigheder fra Provstiet side passede stort set. Enkelte medlemmer manglede adgang til postkasserne. Formanden sørger for at de bliver tilmeldt. Husk at checke postkasserne med jævne mellemrum. Meget korrespondance fra Provsti og ministerie køre denne vej.

 

 1. : Fakturering i GIAS: Der er åbnet op for den mulighed via Skovbo data at faktureringen vedr. arbejde på kirkegården kan sende via e-boks. Det blev ligeså foreslået at der blev faktureret forud så der kun blev foretaget arbejde på de gravsteder der er betalt for. Dette blev diskuteret og man enes om at forberede omlægningen til 2018.

 

 1. : Laurentiushuset – morgenkaffe ved tidlig gudstjeneste: Birgitte er ansvarlig for Laurentiushuset. Mht udlejning er det kutyme at lejer ikke for adgang til lejemålet før dagen før idet det kan blokere for andre udlejninger. Da det ikke altid ville være muligt for Birgitte at udlevere nøglen til Laurentius huset tilbød Inger Grethe at være behjælpelig. Der var forslag fremme om at sætte en nøgleboks / postkasse op således at lejerne efter endt brug kan lægge nøglen i postkassen. Kim ville fremskaffe en fra Silvan / Stark. Vedr. rengøring blev det aftalt at i det omfang at graverne ikke kunne nå det kunne man tage rengøringshjælp ind udefra. Else Dyrvig og kirketjeneren hjælpes med morgenkaffen de gange hvor der er tidlig gudstjeneste.

 

 1. : orientering fra Else: Der er 12 minikonfirmander.

 

 1. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe: Der havde været problemer med vedligeholdet af oliefyret i Laurentiushuset hvilket blev udbedret af Vibe vvs. Det blev aftalt at Vibe vvs skulle tilse alle oliefyr fremadrettet. Fodremmen er ikke blevet udbedret. Bjarne bliver bedt om at udføre opgaven. Pengene overføres til 2017. Anlæg af urnegrave samt trappe ved præstegården som ikke er blevet lavet i 2016 overføres til 2017

 

 1. eventuelt: Kim (organist) har bedt om en ny klaverstol. Dette blev imødekommet. Bygning af den nye Rema 1000 er blevet godkendt. Villingerød menighedsråd har spurgt om vi ville med på deres menighedsudflugt til Møn. Hvis man var interesseret kunne man melde sig til via Else. Der er alliker på loftet på præstegården. Eva og Else tager hånd om det. Der er syn på kirkegård og præstegård d. 14 marts. Kommende møder i menighedsrådet er fastlagt som følger:

 

1 marts; 29 marts; 19 april; 17 maj; 21 juni; 23 august; 20 september; 25 oktober og 22 november.

Else Korsholm
Lene Hansen
Kim Larsen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Birgitte Pedersen
Carl Bruun

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr. Menighedsrådsmøde d. 1. marts, 2017

Deltagere:                          Fraværende: Ingen

Åbent møde:                     

Vedr. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev godkendt og underskrevet. Under pkt. 6. blev det præciseret at rengøringen af Laurentius huset udføres af rengøringshjælp udefra. Dog i det omfang graver personalet kan nå det, udføres det af dem.

 

 1. Formandsmøde i Melby: Det overvejende emne på formandsmødet var at vi skal have ny provst. Provstekontoret flyttes fra Søborg til Helsinge hvor der bliver et permanent kontor. Provstestillingen er halvtid og provsten skal samtidig fungere som præst i Helsinge på halvtid. Det er stiftet og til dels provstiudvalget der vælger den nye provst. Vi, som menighedsråd, har ikke noget at skulle have sagt. Der er afskedsarrangement for Birgit d. 28 maj kl. 12:00 i Søborg. Der arbejdes desuden på at ansætte en personale konsulent der kan vejlede menighedsrådene i personalesager. Konsulenten skal arbejde ud fra det kommende provstikontor.

 

 1. : Vedr. syn d. 14 marts – indkaldelse af sagkyndig: Inger Grethe vil indkalde Karl Otto til syns gennemgang d. 14 marts kl. 15. Følgende mangler / ønsker blev vendt på menighedsrådsmødet: Ny løvsuger; Kirkegårdsplan; Midtergangen på kirkegården omlægges; Vindskeder og kalkning af graverhuset; Tagrende kapel; Maling af lemme i kirken; Nordvestlige hjørne af syd skibet udbedres; Flisegang fra præstegård til kirken fornys; Indvendig og udvendig maling af Laurentiushuset.

 

 1. : Kvartalsrapport: Kvartalsrapporten (hele 2016) blev gennemgået. Der var tilfredshed med en overskridelse af budgettet med 1.86 procent. Der var afvigelser inden for de enkelte poster som kan forbedres.

 

 1. : Overførsel af midler: Når Skovbodata har tallene klar laves der en anmodning til provstiet om overførsel af midler til 2017.

 

 1. : Laurentiushuset v / Birgitte og Inger Grethe: Birgitte har det overordnet ansvar for Laurentius huset. Vedr. udlejning blev det aftalt at Inger Grethe står udlevering og modtagelse af nøgler. Der laves aftale med et rengøringsfirma vedr. rengøringen. Mht vinduespudsning blev aftalt at vinduer bliver pudset samtidig med vinduerne i kirken. Eva sørger aftalen. Der er blevet lagt en sort bog i Laurentiushuset hvor man kan notere mangler m.m. Der blev bevilget en større skraldespand til brug ved større arrangementer.  Gulvene bliver vasket / afrenset i forbindelse med bededag.

 

 1. Orientering fra Else. Intet under dette punkt.

 

 1. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe: Mangler vedr. 2017 er ved at blive sat i gang.

 

 1. Evaluering at Fastelavn: Der var ca. 150 til tøndeslagning og det var en del flere end normalt på trods af dårligt vejr. Samarbejdet med Rema 1000 var en succes og der er lagt op til at der kan laves flere joint ventures med Rema 1000. Brugen af facebook var også med til at løfte deltager antallet

 

 1. eventuelt: Der blev bevilget en ny affugter til kirken. Sogneudflugten løber af stablen d. 31 maj med afgang kl. 17. Turen går til Hammermøllen. Inger Grethe tilbød at stå for indkøb til sogne aftenerne. Der var stemning for at den kommende menighedsrådsudflugt går til Bakken. Formanden booker turen. Der var også tale om at besøge krematoriet i Ringsted på vejen. Lene spurgte om vi kunne være interesseret i et samarbejde kirkerne imellem hvor der blev ansat folk der var på vej ud af dagpengesystemet således at de kunne forblive i dagpengesystemet. Menighedsrådet var ikke afvisende men afventer et udkast til aftale.

Else Korsholm
Lene Hansen
Kim Larsen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Birgitte Pedersen
Carl Bruun

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr.

Menighedsrådsmøde d. 29. marts, 2017

Deltagere:                          Fraværende: Ingen

Åbent møde:                     

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Regnskab 2016: Regnskabet blev godkendt med den bemærkning at vi har mange frie midler som vi skulle få brugt.

 

 1. : Vedr. syns protokoller: Syns protokollerne for Præstegården og Kirken blev gennemgået. De største poster bliver sat på synslisten. De mindre poster tages over driften.

 

 1. : Ajourføring af graverstilling / ny assistent: I forbindelse med at graver medhjælperen har sagt sin stilling op ønskede man fra menighedsrådet side at få opdateret stillingsbeskrivelsen for de 2 graverstillinger til rådighed. Man var i tvivl om der overhoved lå en stillingsbeskrivelse for graveren. Else ville undersøge hvad en up to date stillingsbeskrivelse skal indeholde.

 

 1. : Studietur: Studieturen blev fastsat til d. 26 juli med afgang fra kirkepladsen kl. 15:30. Formanden sender invitationer ud.

 

 1. : Vedr. Orientering fra Else: Else gjorde opmærksom på at Inge Blok har fået et nyt dankort fra Den Danske Bank. Formanden kontakter banken med henblik at få Inges adgang slettet.

 

 1. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Efter bud runde blev det besluttet at Firmaet Toloni skal udføre renoveringen af have i præstegården. Murerne har været og se på opgaven med at renovere / kalke kirkemuren.
 2. eventuelt: Intet under dette punkt.

Else Korsholm
Lene Hansen
Kim Larsen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Birgitte Pedersen
Carl Bruun

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr.

Menighedsrådsmøde d. 19. April, 2017

Deltagere:                          Fraværende: Ingen

Åbent møde:                     

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

 1. : Orientering fra Else: Der er stor interesse for baby salmesang. Der er mellem 8-12 deltagere og der er omkring 8 gange tilbage. Minikonfirmanderne er afsluttet og det har været en succes.

 

 1. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Laurentiushuset har fået nye toiletter og ny vandhane i køkkenet. Det blev besluttet at Schværter får opgaven med at kalke kirkemuren. Trapperne ved præstegården er blevet færdigpudset. Der indhentes nyt tilbud på reparation af fodrem i kirken. Vinduet i kirken mod vest er ved at blive reparereret.  Salmevognen er sendt til maling. Der er indkøbt ny støvsuger til kirken. Oprydning i haven i præstegården er gået i gang.

 

 1. Evaluering af pilgrimsturen: Der var 86 tilmeldte og på trods af vejret var det en rigtig god tur.

 

 1. eventuelt: Lene bragte en forespørgsel fra præsten i Mårum på banen om vi ville støtte en dele ansættelse af en person der på vej ud af kontanthjælp således at vedkommende kunne forblive i kontanthjælpssystemet. Efter nogen debat enes man om at man ville støtte projektet men man ønskede at se vilkårene før et endelig tilsagn. Sommerkoncerterne er programsat til 12-7 og 3-8 kl. 20:00 i Esbønderup kirke. Inger Grethe ønskede en model hvor man kan se hvem der mangler at betale deres regninger vedr. kirkegården. Skovbo data sender eventuelle rykkere ud.

 

Else Korsholm
Lene Hansen
Kim Larsen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Birgitte Pedersen
Carl Bruun

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr.

Menighedsrådsmøde d. 17. maj, 2017

Deltagere:                          Fraværende: Birgitte

Åbent møde:                     

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

 1. godkendelse af budget 2018: Budgettet blev godkendt

 

 1. godkendelse af kvartalsrapport: Kvartalsrapporten blev godkendt

 

 1. : Orientering fra Else: Else meddelte at der var sket noget af væsentlig betydning siden sidste menighedsrådsmøde.

 

 1. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Laurentius huset har fået vasket gulvet. Hansen og Jacobsen laver fodremmen. Kalkning af kirkemur er nu i proces. Reparation af graverhus er sat i gang. Urnefeltet er lavet. Flisegang ved Else er lavet.

 

Vedr. Eventuelt: Det blev besluttet at invitere Inge Blok med på studieturen

Else Korsholm
Lene Hansen
Kim Larsen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Birgitte Pedersen
Carl Bruun

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr.

Menighedsrådsmøde d. 22. juni, 2017

Deltagere:                          Fraværende: Lene

Åbent møde:                     

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Evaluering af menighedsudflugten: Er rigtig gud tur men desværre for få deltagere. En af årsagerne er at der er mange tilbud til seniorerne at vælge imellem. Næste års udflugt er program sat til d. 8 maj med afgang kl. 18:00

 

 1. Studietur d. 26+ juli: Der er afgang fra kirkepladsen kl. 15:45. Formanden undersøger muligheden for forudbestilling af kage og kaffe.

 

 1. : Orientering fra Else: Baby salmesangen er en stor succes. Else prøver at finde en måde hvor salmesangen kan forsætte efter at forældrene er begyndt arbejde efter barsel.

 

 1. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Hansen og Jacobsen påbegynder arbejdet med fodremmen d. 7. august. Kirkegårdsmuren mod øst males i 2018. Ny informations stander til kirkegården indkøbes (pris 11.000 kr.) Kommende placering vedtages efter at Menighedsrådet har set på mulige placeringer. Ved gravsteder, der passes privat, sættes et ”passes privat” skilt. Menighedsrådet besluttede at skiltet placeres ved siden af gravsteds nummeret.

 

 1. Eventuelt: Eva har fået bevilget en ny miljørive til kr. 16.000.

 Else Korsholm
Lene Hansen
Kim Larsen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Birgitte Pedersen
Carl Bruun

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr.

Menighedsrådsmøde d. 23. August, 2017

Deltagere:                          Fraværende: Kim, Birgitte, Else D.

Åbent møde:                     

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Evaluering af menighedsrådet studietur: Overordnet set god tur i hyggelige omgivelser. Der er lydhørhed for andre arrangementer. Et besøg på krematoriet i Ringsted var på ønskelisten.

 

 1. Halvårsrapporten: Rapporten blev godkendt. Der var en overskridelse af budgettet på 3 procent hvilket var acceptabelt.

 

 1. budgetsamråd: De indmeldte ønsker om anlæg kan forventes imødekommet i tråd med det tidligere udmeldte fra Provstiet. Der blev igen slået til lyd for øget samarbejde sogne imellem med det formål at spare penge. Nogle menighedsråd har stor opsparing og den skal ud at arbejde. Det giver ingen mening at have store uforrentede beløb stående i banken. Den nye provst bliver Finn Edvardsen der i forvejen er præst i Helsinge.

 

 1. : Orientering fra Else: Der er opstillingsmøde til Provstiudvalget og det er stor set ”Tordenskiolds soldater” der stiller op. Else havde modtaget en forespørgsel om det var muligt at afholde meditation arrangementer i kirken om aftenen. Menighedsrådet fat ikke at der var personale til rådighed til privat aften arrangementer. Derimod kunne der henvises til Laurentiushuset.

 

 1. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Fodremmen er blevet skiftet og i den forbindelse ønskede man at få dele af kirketaget understøget. Ny informations stander til kirkegården stille end til videre indenfor porten til højre

 

 1. Eventuelt: Eva har fået bevilget en ny affugter til kirken

 

Else Korsholm
Lene Hansen
Inger Grethe Andreasen
Carl Bruun

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr.

Menighedsrådsmøde d. 20. september, 2017

Deltagere:                          Fraværende: Lene og Else K.

Åbent møde:                     

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Evaluering af høstgudstjeneste: Overordnet set et godt arrangement. Dog lidt færre deltagere end tidligere. De små spejder årgange er nok årsag til reduktionen i antallet af deltager. Der blev solgt for godt 1.000 kr. ved auktionen som ubeskåret går til spejderne.

 

 1. Ligningen: Der var tilfredshed med ligningen. Stort set blev alle ønsker til reparation og forbedringer ved kirken og præstegården imødekommet. Der er blevet bevilget penge til en kirkegårds plan og Eva vil undersøge til næste menighedsrådsmøde hvem der skal lave planen. Rapporten blev godkendt. Der var en overskridelse af budgettet på 3 procent hvilket var acceptabelt.

 

 1. Udlejning af Laurentiushuset v/ Birgitte: Birgitte rejste spørgsmålet om der prismæssigt skulle differentieres imellem sognebørn og andre i forbindelse med udlejning af Laurentiushuset. Det kom også frem under den efterfølgende debat, at lejen var billig i forhold til andre steder – især når det ikke bliver opkrævet for rengøring særskilt. Man enes om at fundere over det til næste menighedsrådsmøde. Det var også forfaldne regninger i forbindelse med udlejningen og der var nogen usikkerhed om hvem der følger op disse. Formanden undersøger sagen til næste møde.

 

 1. : Orientering fra Else: Else var ikke tilstede men havde bedt formanden om at videregive følgende information. ”Kopi af Elses mail til formanden følger”

 

Jeg talte med Henry om 1. søndag i advent og juletræstænding. Vi kunne jo godt bruge lidt aktiviteter i den forbindelse. Henry foreslog, at vi skulle tilbyde folk, at de kunne lave juledekorationer. Spejderne ville samle materiale, vi kunne købe ind / spørge REMA om donationer af lys og ler og bestille lidt mere gran end Eva skal bruge. På grund af de få medlemmer mangler spejderne midler til lejre og til at hjælpe de af ungerne, der ikke selv kan betale for at være på lejr. Vi har talt om, at spejderne kunne sælge materiale til dekorationerne for 20 kr./stk.

 

Sangeftermiddag:

Vi var 9 til sangeftermiddag. Jeg har tilsagn om, at flere gerne vil deltage næste gang.

 

Konfirmander:

Der er 22 stk. i år.

 

Babysalmesang:

Der er foreløbig 4 mødre og 5 babyer. Første gang var i mandags.

 

 1. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Det koster ca. 20.000 at få taget på kirken understrøget. Det blev besluttet at arbejdet sættes i gang. I forbindelse med Tubalkas besøg er de blevet bedt om at give en pris på at få urskiven malet. Det er vigtigt at det er den rigtige guldmaling der bruges.  Eva har fået bevilget en ny affugter til kirken.

 

 1. Eventuelt:

Til spiseaftenen d. 26 november blev det besluttet at bestille mad fra Skævinge kro. Søborg har fået ny katafalk og har tilbudt os at købe deres brugte. Vores egen kunne godt trænge til at blive udskiftet. Formanden undersøger prisniveauet. Ved baby salmesangen i mandags blev Anna Jonsson spurgt om det var muligt at bruge laurentiushuset som en slags strikke / håndarbejdsklub i formiddagstimerne. Menighedsrådet er umiddelbart positivt indstillet overfor tanken. Dog er der ikke personale på arbejde om mandagen. Derudover har brugen af Laurentiushuset ved kirkelig handlinger 1. prioritet.

 

Kim Larsen
Birgitte Pedersen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Carl Bruun

Referat / beslutnings protokollat

Vedr.

Menighedsrådsmøde d. 25. oktober, 2017

Deltagere:                          Menighedsrådet og 2 tilhører

Åbent møde:                     

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Godkendelse af kvartalsregnskabet: Kvartalsregnskabet blev godkendt.

 

 1. Godkendelse af revisionsprotokollatet: Revisionsprotokollatet blev godkendt. Budgettet for 2018 blev også endeligt godkendt

 

 1. Udlejning af Laurentiushuset v/ Birgitte: Proceduren ved udlejning af Laurentiushuset er noget tung. Derfor blev det besluttet at ændre proceduren og smidiggøre proceduren. Det bliver Gitte der kommer til koordinerer udlejningen. Else og Eva bruger en google kalender i forbindelse med de kirkelige handlinger. Denne kalender åbnes for hele menighedsrådet. Det er tanken at bookinger af Laurentiushuset sættes i kalenderen så alle kan se hvornår der er aktivitet i huset. Graverne får tilsynet med huset og en del af rengøringsopgaverne. Nøgle udlevering fungerer fint som det er nu. Der var også enighed om at prisen sættes op fra 400 kr. til 600 kr. i forbindelse med kirkelige handling og til 1.200 kr. for almindelig udleje. Pris stigningen træder i kraft ved årsskiftet.

 

 1. : Orientering fra Else: Der er planlagt 2 børnegudstjenester i begyndelsen af det nye år. Kyndelmissearrangementet er sat til d. 2. februar med start kl. 17:00.

 

 1. : Reformationsdagen d. 31-10-2017: Det bliver tændt lys i kirken (julebelysning) og der ringes med klokken fra 17:00 til 17:15.

 

 1. : aflønning af børnekor: Det er kutyme i andre kirker at aflønne de store piger der synger i kirken ved gudstjenester og andre arrangementer med 50-60 kr. i timen. For at fastholde de unge piger hos os vil vi tilbyde det samme.

 

 1. klage over gravstedsvedligeholdelse: Graverne havde fjernet en midlertidig cypres hæk på er relativt nyerhvervet gravsted. Dette gjorde at gravstedet fremstod uharmonisk. Gravstedsejerne var meget kede af det hændte og mødte op på menighedsrådsmødet for at få en forklaring. Gravstedet støder op til en af hovedgangene på kirkegården og i henhold til kirkegårdsplanen skal der være en 1. meter bred taks hæk bl. a. langs hovedgangene. Da taks hækken er relativt ny plantet har graverne valgt at sætte en cypres hæk på indersiden for at fylde ud mens taks hækken gror til. Taks hækken er nu så stor at det var tid til at fjerne cypreshækken. Menighedsrådet har fuld forståelse for gravstedejernes frustration og det burde være gjort klart da gravstedet blev erhvervet at cypreshækken ikke er del af de erhvervede areal.

 

 1. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Det var intet nyt at berette siden sidste menighedsrådsmøde.

 

 1. Eventuelt:

Eva havde fået tilbud ind på en ny løvsuger til en mindre pris end det budgetterede.

 

 

Kim Larsen
Birgitte Pedersen
Else Korsholm
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Lene Hansen
Carl Bruun

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr.

Menighedsrådsmøde d. 23. november, 2017

Deltagere:                          Menighedsrådet minus Lene Hansen

Åbent møde:                     

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Nyt fra formanden: Der har været formandsmøde under den nye provst hvor forskellige emner blev drøftet. Der henvises til referatet fra dette møde. På det ovennævnte møde blev det anbefalet at menighedsrådene holder såkaldte visions dage. Vi blev enige om at finde et tidspunkt i 2018 hvor vi kunne holde en visions dag. Der var kommet udmelding fra provstiet vedr. lønninger til menighedsrådet. Der var blevet plads til en beskeden stigning.

 

 1. nyt PA anlæg til kirken: Organist Christian Rønn genfremsatte ønsket om at få et nyt PA anlæg til kirken. Ønsket blev imødekommet.

 

 1. Udlejning af Laurentius huset v/ Birgitte m.fl.: Se vedlagte referat.

 

 1. : Orientering fra Else: Det har været af almindelig opfattelse at menighedsplejen ikke kunne tages fra ligningsmidlerne. Det viser sig at det er en mulighed. I det kommende budget vil vi afsætte kr. 3.000 til dette formål. Postnord ville double prisen for ombæring af kirkebladet. Der er blevet fundet en anden løsning således at prisen kun stiger med 25 procent.

 

 1. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Kirketaget bliver under støjet nu inden vinteren. Laurentius huset bliver klargjort til maling i begyndelsen af januar 2018.

 

 1. ny port til graverhuset.: Det viser sig at porten til maskinerne i graverhuset er nedslidt og menighedsrådet blev enige om at få sat en ny port i med et solidt låsesystem.

 

 1. Eventuelt:

Der er aftalt tid med kirkegårdskonsulenten d. 13. december kl. 13:00. Menighedsrådsmøderne for 2018 blev sat som følger: 16-1, 22-2, 21-3, 18-4, 23-5, 20-6, 22-8, 19-9, 24-10, 22-11 med starts tidspunkt kl. 19:00. Personalemødet er sat til d. 4-3. Inger Grethe er frustreret over ikke at kunne rykke skyldnere hurtigt nok. Gitte udskriver bank kontoudtog til kontrol efter Inger Grethes behov. Oprydning / optælling i Laurentius huset er sat til d. 18-12 kl. 16:00.

Kim Larsen
Birgitte Pedersen
Else Korsholm
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Carl Bruun